УСЛУГИ

Фирма ГАЗТЕХНИК ЕООД  е вписана в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) с № Бл104 и може да извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност:

 • Метални съдове за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове,  пари или течности;
 • Парни и водогрейни котли под и над 116,3 kW и работно налягане до 1,6 МРа, включително поддържане на ограничителните им устройства;
 • Метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане над 0,6 МРа и гореща вода с температура над 110 ºС;
 • Разпределителни газопроводи и отклоненията от тях, газорегулаторни и измервателни пунктове и табла за природен газ;
 • Газопроводи, газови съоръжения, горивни уредби, газорегулаторни пунктове и табла и горивни уредби на промишлени газови инсталации и газопроводите на автомобилните газоснабдителни станции за компресиран (сгъстен) природен газ;
 • Газопроводи и газорегулаторни пунктове на сградни газови инсталации за природен газ;
 • Газопроводи и газорегулаторни пунктове на бутилковите инсталации за природен газ;
 • Газопроводи, газови съоръжения, горивни уредби и газови инсталации за втечнени въглеводородни газове, с работно налягане до 1,6 МРа;
 • Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи;
 • Поддържане на газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове.

Целта ни е да предложим на нашите клиенти оптимално пресонализирано решение съобразно нуждите им от изграждане, преустройство и/или поддържане на инсталациите и съоръженията.

Стремежът ни е за предоставяне на пълен инженеринг, които обединява всички дейности свързани с инвестиционното намерение, проектирането, изпълнението и поддръжката, спазвайки всички нормативни уредби, както и всички изисквания на възложителя.

ПРОЕКТИРАНЕ

Екипът на ГАЗТЕХНИК предлага разработване на проекти за битови, обществено-административни и промишлени обекти.

Проектите са съобразени с изискванията, отразени във всички български нормативни документи и стандарти към съоръженията с повишена опасност, а също така отговарят и на въведените европейски норми, отнасящи се до съответните дейности. Проектите съчетават технически издържани решения и икономическа целесъобразност, осигуряващи безаварийна експлоатация и пожаробезопасност.

ИЗГРАЖДАНЕ

При изграждането ГАЗТЕХНИК залага на висококачествено и сертифицирано оборудване, материали и специалисти.

Стремим се да предложим цялостна услуга по организирането и изпълнението на дейности по изработване, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на газопроводи, отоплителни инсталации, газови съоръжения, парни инсталации, станции за компресиран природен газ, технологични линии и съоръжения и др.

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ (СПО)

ГАЗТЕХНИК се ангажира да извърши необходимото за нуждите на клиента преустройство, съобразявайки се с всички аспекти на технологичното оборудване, както и с изискванията, отразени в българските нормативни документи и стандарти към съоръженията с повишена опасност.

СЕРВИЗ, ПОДДРЪЖКА И ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ

Фирмата ни предлага абонаментно техническо обслужване, съгласно изискванията на нормативната уредба на ДАМТН, както и съдействие за безопасната и безаварийна експлоатация на съоръженията с повишена опасност.

Експлоатацията и поддръжката включва дейности, чието изпълнение е фокусирано върху това съоръженията и инсталациите да функционират оптимално и без прекъсване на работния процес на клиента. 

Част от услугите които предлагаме са:

 • регулярни прегледи и профилактика на инсталации и съоръжения;
 • настройки и наладки на съоръжения;
 • подмяна на дефектирали/износени части, арматура, съоръжения и уреди;
 • проверка, настройка и ремонт на ограничителни устройства (предпазно – изпускателни /отсекателни клапани, газ-сигнализационни системи, пресостати и нивосигнализиращи системи, КИПиА системи);
 • периодични технически прегледи на СПО, с и без изпитване на:
  • резервоари, ресивери и др.;
  • парни/водогрейни котли и др.;
  • инсталации за ВВГ и ПГ и др.
 • оптимизиране документацията на съоръженията;
 • оказване на пълно съдействие на клиентите ни пред органите на ДАМТН.